WPF: Data Binding (P7)

Trong ví dụ trước Simple Data Binding, mặc dù chúng ta có thể cập nhật UI với sự thay đổi của Object và ngược lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm điều đó một cách thủ công. Sử dụng WPF Data Binding engine, công việc đó sẽ được thực…

Continue ReadingWPF: Data Binding (P7)

WPF Data Binding: Không sử dụng Binding (P6)

Hầu hết các ứng dụng ngày nay đều phải đáp ứng 4 thao tác với giữ liệu CRUD (Create, Read, Update, Delete). Do đó nhiệm vụ của người lập trình là phải viết code để xử lý giữ liệu. Đó là việc lấy giữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau…

Continue ReadingWPF Data Binding: Không sử dụng Binding (P6)

WPF: Layouts (P5)

StackPanel: Sắp xếp các controls từ trên xuống dưới, hoặc từ trái qua phải tùy thuộc vào thuộc tính orientation của panel Đặc điểm: - Size của các control fit với nội dung của nó - Không tự động sử dụng hết khoảng trống - Có thể lồng giữa nhiều…

Continue ReadingWPF: Layouts (P5)

WPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

Chúng ta biết rằng WWF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng Workflow, WCF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán, truyền thông. Còn đối với WPF, đó làm một framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng…

Continue ReadingWPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

WPF: XAML (P3)

Trong các ví dụ trước, tôi đã trình bày cho các bạn thấy, các thành phần cốt lõi để phát triển một ứng dụng WPF, cách xây dựng một WPF Application, và sử dụng đối tượng Window trong WPF Application. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy rằng, đoạn code trên…

Continue ReadingWPF: XAML (P3)

WPF: Hello (P1)

WPF (Windows Presentation Foundation) là một framework hoàn thiện cho việc lập trình giao diện Windows. Thư viện cốt lõi của WPF bao gồm WindowsBase.dll PresentationCore.dll PresentationFramework.dll Dưới đây là một ví dụ WPF cực kỳ đơn giản: 1. Các bạn tạo mới một Console Application sử dụng VS 2008…

Continue ReadingWPF: Hello (P1)

Basic SharePoint Programming Seminar

Last week, at Microsoft Vietnam Office, I’ve conducted next SharePoint seminar: “Basic SharePoint Programming Using VSeWSS1.3”. This seminar is continuous from “Introduction to SharePoint 2007” in 10/2008 at MIC (Microsoft Innovation Center). Thank you Microsoft Vietnam and all Vietnamese developers for the success of seminar. There are a lot of…

Continue ReadingBasic SharePoint Programming Seminar