E26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

Ước lượng tương quan tuyến tính trong hay một cái tên toán học đó là hồi quy tuyến tính (linear regression) là một phương pháp để mối tương quan giữa 2 biến số trong phân tích kinh doanh. Biến số cần tìm được gọi là biến phụ thuộc (dependent variable)…

Continue ReadingE26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

E25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel

Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel bao gồm DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DMAX và DMIN. Những hàm này mục đích tương tự như các hàm thông thường SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, tuy nhiên sự khác biệt của các hàm tiền tố D này cho phép thêm vào…

Continue ReadingE25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel

E24: Power Pivot

Thiết lập Power Pivot trong Excel Power Pivot là một tính năng mở rộng trong Excel, mặc định không có sẵn, để thiết lập tính năng này lựa chọn theo các bước sau Chọn File | Options | Add-ins. Trong cửa sổ Excel Options Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for…

Continue ReadingE24: Power Pivot

E23: Data Model

Excel 2016 hỗ trợ 1,048,576 rows dữ liệu, trong đó Data Model là một tính năng được thêm vào từ Excel 2013 để tận dụng khả năng đó thiết lập PivotTables. Data Model cũng cho phép kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngoài Excel khác nhau như Access hay…

Continue ReadingE23: Data Model

E22: PivotTable

Một mẫu dữ liệu về doanh số bán hàng tạp phẩm như sau Để trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng dữ liệu và chọn Chọn Insert | PivotTable excel sẽ tự động xác định chính xác Table/Range: từ A1:G923 Sau khi bấm OK, một cửa sổ PivotTable…

Continue ReadingE22: PivotTable

E20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

Xét số liệu dưới đây: Bảng dữ liệu A3:F43 mô tả sự biến đổi về giá trị cổ phiếu các công ty Microsoft, GE, Intel, GM và Cisco trong vòng 41 tháng từ 30-Mar-90 đến 30-Jul-93. Để phân tích tần suất biến thiên giá cổ phiếu của công ty Cisco…

Continue ReadingE20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

E19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager

Với data table chúng ta có thể phân tích được độ nhạy của dữ liệu dựa vào sự thay đổi của 1 tham số hoặc 2 tham số. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 tham số thì chúng ta không thể sử dụng data table, khi đó công cụ…

Continue ReadingE19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager