WPF: Hello (P1)

WPF (Windows Presentation Foundation) là một framework hoàn thiện cho việc lập trình giao diện Windows. Thư viện cốt lõi của WPF bao gồm WindowsBase.dll PresentationCore.dll PresentationFramework.dll Dưới đây là một ví dụ WPF cực kỳ đơn giản: 1. Các bạn tạo mới một Console Application sử dụng VS 2008…

Continue ReadingWPF: Hello (P1)

Basic SharePoint Programming Seminar

Last week, at Microsoft Vietnam Office, I’ve conducted next SharePoint seminar: “Basic SharePoint Programming Using VSeWSS1.3”. This seminar is continuous from “Introduction to SharePoint 2007” in 10/2008 at MIC (Microsoft Innovation Center). Thank you Microsoft Vietnam and all Vietnamese developers for the success of seminar. There are a lot of…

Continue ReadingBasic SharePoint Programming Seminar

InfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

Web know, switch available in Button rule. Sometime, we need to switch view when InfoPath form data changed like Drop-Down List Changed Event. What’re We going to do? We must implement FormEvents.ContextChanged and DropDown Changed. In FormEvents.ContextChanged we call ViewInfos.SwitchView(viewname); Here is my code

Continue ReadingInfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

Cascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

Chúng ta biết rằng việc sử lý giao diện theo kiểu master/detail hay cascading là rất hay gặp. Lấy ví dụ cho một cascading phổ biến là Address (địa chỉ). Tôi có 3 drop-down list bao gồm: Tỉnh thành phố (province), quân huyên (district) và phường xã (ward). Khi tôi…

Continue ReadingCascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

Lập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF

Thú thực là trước đây mình toàn làm việc trên môi trường Web form là chính. Winform có chăng làm việc hồi còn là sinh viên. Do đó, bây giờ khi tiếp cận một dự án phát triển ứng dụng Winform mình cũng thấy đôi chút bỡ ngỡ. Nghe nói…

Continue ReadingLập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF