E10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

Bài toán: Một dự án startup có mức đầu tư ban đầu là $100M. Giả định năm đầu tiên lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí là $14M và từ năm thứ 2 trở đi mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước…

Continue ReadingE10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

E9: Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH được sử dụng để xác định vị trí Index của giá trị tra cứu trong một mảng dữ liệu chiều ngang hoặc chiều dọc. Cú pháp: MATCH(lookup value, lookup range, [match type]) Trong đó Lookup value: Giá trị cần tra cứu Lookup range: Mảng dữ liệu tra cứu…

Continue ReadingE9: Hàm MATCH trong Excel

E8: INDEX trong Excel

Hàm INDEX trả về 1 giá trị hoặc danh sách các giá trị tham chiếu theo hàng và cột trong một bảng dữ liệu Cú pháp: INDEX(array, row number, column number) Ví dụ: INDEX(A1:D12, 2,3) trả về ô dữ liệu ở hàng thứ 2 và cột thứ 3 (cột C)…

Continue ReadingE8: INDEX trong Excel

E7: Tính thuế dựa trên thu nhập biết tỉ lệ thuế trong Excel

Bài toán: Cho bảng tỉ lệ tính thuế dự trên thu nhập bao gồm 2 cột Income và Tax rate và một danh sách các thu nhập Income. Tính tỉ lệ thuế cần phải đóng tương ứng với thu nhập trong Income. Cách làm: Đặt tên cho vùng dữ liệu…

Continue ReadingE7: Tính thuế dựa trên thu nhập biết tỉ lệ thuế trong Excel

E6: VLOOKUP trong Excel

Sử dụng hàm VLOOKUP, một trong những hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng. Công thức: VLOOKUP(lookup value, table range, column index, [range lookup]) Trong đó: Lookup value: Giá trị bạn muốn tra cứu, còn được gọi là giá trị tra cứu.…

Continue ReadingE6: VLOOKUP trong Excel

E4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

Bài toán: Giả sử chi phí để tạo ra một cốc cà phê giao động từ $0.50 đến $2.00. Biết nhu cầu của khách hàng được ước lượng dựa trên Đường cầu (demand curve) dạng tuyến tính y = mx + b trong đó m: độ dốc/hệ số góc (slope)…

Continue ReadingE4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

E3: Dự đoán số khách hàng có được trong 10 năm

Bài toán: Dự đoán số khách hàng sẽ có được trong 10 năm nếu biết Số khách hàng hiện có Số khách hàng được thêm mới hàng năm Tỉ lệ khách hàng rời đi hàng năm Cách làm: Tính C8=C2 Tính D8=C$3: Chú ý sử dụng dấu $ vì số…

Continue ReadingE3: Dự đoán số khách hàng có được trong 10 năm

E2: Phép tính trên cùng 1 giá trị trong Excel (Locking the row)

Bài toán: Cho danh sách số lượng (quantity) sản phẩm/nhà cung cấp với cùng 1 đơn giá (price) tính tổng giá trị tương ứng cho từng sản phẩm/nhà cung cấp Cách làm: Với bài toán này không thể áp dụng cách làm như bài trước Tính tổng và tính trung…

Continue ReadingE2: Phép tính trên cùng 1 giá trị trong Excel (Locking the row)