E10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:2 mins read

Bài toán:

Một dự án startup có mức đầu tư ban đầu là $100M. Giả định năm đầu tiên lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí là $14M và từ năm thứ 2 trở đi mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 10%. Tính thời gian hoàn vốn (payback period) cho dự án đầu tư trên.

Cách làm:

Thiết lập file excel tính toán như hình dưới đây

 • Xác định vốn đầu tư ban đầu Initial Investment = -100
 • Xác định lợi nhuận năm đầu tiên Year 1 cash flow = 14
 • Xác định tỉ lệ tăng trưởng Growth = 0.1
 • Xác định luồng tiền hàng năm Annual Cash Flow: Năm sau = năm trước + năm trước * 10% ví dụ C8 = C7*(1+0.1)
 • Xác định luồng hoàn vốn hàng năm Cumulative Cash Flow: Vốn đầu tư năm sau = lợi nhuận sau – số tiền đầu tư năm trước (còn lại) ví dụ D7 = C7 + D6
 • Sử dụng hàm MATCH để xác định năm cuối cùng có có số tiền đầu tư vẫn còn âm (-0) theo công thức MATCH(0, D6:D21,1)=6
 • Khi đó ta xác định được dự án lỗ (vốn đầu tư âm <0) trong 6 năm tính từ năm đầu tiên. Vì vậy nếu tính năm đầu là năm 0 thì năm thứ 6 dự án bắt đầu có lãi.

Leave a Reply