E11: NPV (Net Present Value) Giá trị hiện tại thuần

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:4 mins read

Xét 2 bài toán đầu tư sau:

  • Dự án đầu tư 1 yêu cầu giải ngân $10,000 và sau đó 2 năm giải ngân tiếp $14,000. Một năm sau khi giải ngân dự án này sẽ thu về $24,000.
  • Dự án đầu tư 2 yêu cầu giải ngân $6,000 và sau đó 2 năm giải ngân tiếp $1,000. Một năm sau khi giải ngân dự án này sẽ thu về $8,000.

Dự án đầu tư nào sẽ tốt hơn? Dự án 1 thu về luồng tiền $0 trong khi dự án 2 thu về $1,000. Điều này khiến chúng ta cho rằng dự án 2 tốt hơn dự án 1. Như khoan, hầu hết số tiền yêu cầu giải ngân cho dự án 1 sau 2 năm, trong khi dự án 2 yêu cầu giải ngân hầu hết số tiền đầu tư. Tiêu $1 thời điểm 2 năm sau chưa chắc chi phí đã tương đương với tiêu $1 ngày hôm nay. Do đó dự án đầu tư 1 có thể tốt hơn dự án 2 theo suy nghĩ ban đầu. Để xác định dự án đầu tư nào tốt hơn, chúng ta cần so sánh giá trị luồng tiền nhận được tại những thời điểm khác nhau. Điều này được đề cập trong lý thuyết của Giá trị hiện tại thuần NPV.

Vậy NPV (net present value) Giá trị hiện tại thuần là gì?

NPV của luồng tiền nhận được tại các thời điểm khác nhau đơn giản là giá trị đồng tiền tính được tại thời điểm hiện tại. Giả sử hiện tại bạn có $1 và bạn đầu tư $1 này với lãi suất hàng năm là r%. Như vậy ta có thể thấy số tiền thu được như sau:

  • Hiện tại: $1
  • 1 năm sau: $1 + $1*r = $(1+r)
  • 2 năm sau: $(1+r) + $(1+r)*r = (1+r)²
  • n năm sau: (1+r)ⁿ

Hay chúng ta có thể hiểu $1 hiện tại tương đương với $(1+r)ⁿ ở thời điểm n năm sau đó. Khi đó về mặt toán học ta thấy

$1 hiện tại = (1+r)ⁿ nhận được n năm sau

Hay 1/(1+r)ⁿ hiện tại = $1 nhận được n năm sau

Công thức này là cơ sở để tính (giá trị đồng tiền tại thời điểm hiện tại) NPV của bất kỳ luồng tiền nào. Chúng ta có thể tính toán bất kỳ luồng tiền nào về giá trị đồng tiền tại thời điểm hiện tại.

Xét ví dụ về 2 khoản đầu tư trên ta có

Giả thiết rằng r = 0.2 ta tính được như sau:

Như vậy với r=0.2 chúng ta thấy khoản đầu tư 1 tốt hơn khoản đầu tư 2 mặc dù dòng tiền là $0. Nếu thay r=0.02 ta sẽ thấy khoản đầu tư 2 lúc này tốt hơn khoản đầu tư 1. Giá trị r này đôi khi được gọi là chi phí vốn của doanh nghiệp.

Chú ý: Hàm NPV được sử dụng trong trường hợp khoảng thời gian cho luồng tiền đều hàng năm, hàng tháng…Trong trường hợp luồng tiền tính đến không đều ta sử dụng hàm XNPV với cú pháp

XNPV(rate, values, dates)

Ví dụ

Leave a Reply