E12: IRR (Internal Rate Return) Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:4 mins read

Theo wiki

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là một tỉ lệ lợi nhuận được sử dụng trong lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh các lợi nhuận đầu tư. Nó cũng được gọi là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR) hoặc tỷ lệ hoàn vốn (ROR) [1] Trong bối cảnh tiết kiệm và cho vay IRR còn được gọi là lãi suất hiệu quả. Thuật ngữ “nội bộ” đề cập đến thực tế tính toán của nó không kết hợp các yếu tố môi trường (ví dụ, lãi suất hoặc lạm phát).

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ trên một đầu tư hoặc dự án là “tỷ lệ hoàn vốn kết hợp hiệu quả hàng năm” hoặc “tỷ lệ hoàn vốn” làm cho giá trị hiện tại ròng của tất cả các dòng tiền (cả dương và âm) từ một đầu tư cụ thể bằng không.

Cụ thể hơn, IRR của một khoản đầu tư là tỉ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng của các chi phí (dòng tiền âm) đầu tư bằng giá trị hiện tại ròng của các lợi ích (dòng tiền dương) đầu tư.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thường được sử dụng để đánh giá mức độ cần thiết của đầu tư hoặc dự án. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của một dự án càng cao, mong muốn để thực hiện dự án càng nhiều. Giả sử tất cả các dự án yêu cầu cùng một số tiền đầu tư, dự án với mức IRR cao nhất sẽ được xem là tốt nhất và thực hiện đầu tiên.

Một công ty (hoặc cá nhân), trong lý thuyết, nên thực hiện tất cả các dự án hoặc đầu tư có sẵn với các IRR vượt quá chi phí vốn. Đầu tư có thể bị giới hạn bởi khả năng tài chính đối với công ty và/hoặc bởi khả năng quản lý nhiều dự án của công ty.

Như vậy hiểu đơn giản IRR của một dự án là giá trị mà ở đó NPV = 0.

Trong Excel sử dụng hàm IRR với cú pháp: IRR(range of cash flows, [guess]) để tính toán giá trị IRR của 1 dự án. Trong trường hợp luồng tiền đến từ những khoảng thời gian không bằng nhau chúng ta sử dụng công thức XIRR(cash flows, date, [guess])

Ví dụ IRR

Ví dụ XIRR

Leave a Reply