E14: Hàm FV (Future Value)

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:2 mins read

FV (future value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản đầu tư/thanh toán bằng nhau định kỳ.

Cú pháp: FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])

Trong đó

 • Rate: tỉ lệ lãi suất theo kỳ hạn (năm, quý, tháng…)
 • Nper: tổng số kỳ phải trả (năm, quý, tháng…)
 • Pmt: sô tiền đâu tư/thanh toán hàng kỳ, cố định suốt trong giai đoạn đầu tư
 • Pv: giá trị đầu tư/thanh toán ban đầu. Mặc định pv=0
 • Type: gồm 2 giá trị xác định thời điểm đầu tư/thanh toán
  • 0 (giá trị mặc định) (false): thực hiện vào cuối kỳ
  • 1 (true): thực hiện vào đầu kỳ

Ứng dụng:

Hình dưới đây mô tả bài toán gửi tiết kiệm với số tiền 10M hàng tháng, với lãi suất cố định hàng năm như hiện tại là 8%/năm

Leave a Reply