E15: Hàm PMT tính số tiền phải trả cho một khoản vay

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:4 mins read

PMT, một trong những hàm tài chính, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay dựa trên các khoản thanh toán đều đặn và lãi suất không đổi.

Công thức: =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

Trong đó:

 • Rate: tỉ lệ lãi suất theo kỳ hạn (năm, quý, tháng…)
 • Nper: tổng số kỳ phải thanh toán (năm, quý, tháng…)
 • pv: (present value) Giá trị hiện tại của khoản vay
 • fv: (feature value). Giá trị tương lại hoặc số dư của khoản tiền sau khi thực hiện thanh toán đợt cuối cùng. Mặc định fv=0 có nghĩa là trả hết khoản vay
 • Type: gồm 2 giá trị xác định thời điểm đầu tư/thanh toán
  • 0 (giá trị mặc định) (false): thực hiện vào cuối kỳ
  • 1 (true): thực hiện vào đầu kỳ

Ứng dụng:

Bạn vay một ngân hàng số tiền $10,000 trong 1 năm với lãi suất 8%/năm. Lập bảng số tiền gốc và lãi mà bạn phải trả hàng tháng tính theo dư nợ giảm dần.

Cách làm: Ta lập bảng Excel như hình

 • Số tiền vay loan amount = $10,000
 • Số tháng phải trả month = 12 tháng
 • Lãi suất rate = 8%/năm tương đương 8/12= 0.6667%/tháng
 • Ta tính được số tiền phải trả hàng tháng payment end of month theo công thức $869.88=-PMT(C$4/12,C$3,C$2,0,0)
 • Để tính số tiền gốc phải trả hàng tháng và số tiền lãi phải trả hàng tháng ta có 2 cách
 • Tính số tiền lãi phải trả hàng tháng Interest
  • Tiền lãi phải trả hàng tháng Interest theo công thức Interest=-IPMT($C$4/12,B8,$C$3,C$2,0,0)
  • Hoặc tính trực tiếp theo công thức Interest2 = =C8*C$4/12. Lãi phải trả = số dư * lãi suất
 • Tính số tiền gốc phải trả hàng tháng Principal
  • Principal = =-PPMT($C$4/12,B8,$C$3,C$2,0,0)
  • Principal2 = =D8-I8. Gốc phải trả = Số tiền phải trả – Số tiền lãi phải
 • Như vậy tổng số lãi phải trả sau 12 tháng là $438.61
 • Nếu sử dụng hàm NPV (giá trị hiện tại thuần) cho số tiền phải trả hàng tháng (bao gồm cả gốc và lãi) ta sẽ thấy NPV = $10,000 bằng đúng số tiền gốc vay tại thời điểm vay.

Leave a Reply