E16: Một số hàm tài chính khác

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Hàm RATE(nper, pmt, pv, [fv], [guess])

Hàm RATE được dùng để tính lãi suất theo kỳ của một khoản vay.

Giả sử bạn muốn vay 800M trong vòng 10 năm, số tiền bạn có thể thanh toán hàng tháng là không quá 10M. Hỏi lãi suất cao nhất mà bạn có thể chấp nhận được là bao nhiêu. Chúng ta minh họa bài toán này bằng ví dụ trong hình dưới

Chú ý: Trong ví dụ này ta kiểm tra lại lãi suất tính được bằng công thức PV tại ô C8 = 800,000,000 =PV(C6,C4,-C5,0,0). Điều này thể hiện rằng việc thanh toán cố định 10M hàng tháng trong vòng 10 năm tương đương với số tiền 800M hiện tại.

Hàm NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type])

Hàm NPER được dùng để tính số kỳ cần phải thanh toán cho một khoản vay

Giả sử bạn muốn vay 800M, với khả năng thanh toán hàng tháng cố định 10M, lãi suất ngân hàng cố định hàng năm là 8%. Hỏi thời gian cần thiết để bạn thanh toán hết khoản vay trên là bao nhiêu? Chúng ta mô minh họa bài toán này như hình dưới đây và tính được tổng số tháng cần thanh toán là

C5 =NPER(C4/12,-C3,C2,0,0) = 114.7016558

Leave a Reply