E20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:3 mins read

Xét số liệu dưới đây:

Bảng dữ liệu A3:F43 mô tả sự biến đổi về giá trị cổ phiếu các công ty Microsoft, GE, Intel, GM và Cisco trong vòng 41 tháng từ 30-Mar-90 đến 30-Jul-93. Để phân tích tần suất biến thiên giá cổ phiếu của công ty Cisco trong 41 tháng trên ta sử dụng công cụ Data | Data Analysis | Histogram với các thông số sau

 • Input Range: F3: F41 là vùng dữ liệu biến đổi giá cổ phiếu của Cisco trong 41 tháng
 • Bin Range: Là khoảng biến thiên phân bố xác suất. Để trống thì Excel sẽ tự phân bố như kết quả hình dưới. Chúng ta có thể thiết lập bin range thủ công bằng cách: Tính toán giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong vùng dữ liệu. Như trong hình giá trị Min trong ô J5 và giá trị Max trong ô J6. Sau đó phân bố với mỗi bước nhảy là 0.1 tương đương với 10% giá trị cổ phiếu từ I8:I14. Nếu không dùng bin range do Excel tự định nghĩa ta nhập giá trị I8:I14 trong ô Bin Range ở trên.
 • Output Range: chúng ta chọn vùng dữ liệu để Excel sẽ hiển thị kết quả
 • Chart Output: Excel sẽ vẽ biểu đồ Histogram

Ta được kết quả như hình dưới

Phân tích:

Kết quả của phân tích Histogram cho thấy:

 • Excel tự động chia khoảng phân bố xác suất từ -0.129464 tới 0.2609085 với mỗi bước nhảy đều nhau là 0.078075.
 • Từ bảng dữ liệu I17:J22 chúng ta thấy trong 41 tháng trên giá cổ phiếu dao động từ -0.06139 đến 0.0266848 chiếm nhiều nhất, có 10 tháng nằm trong khoảng biến thiên trên.
 • Tương tự như vậy cho các số liệu khác.

Leave a Reply