E22: PivotTable

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:5 mins read

Một mẫu dữ liệu về doanh số bán hàng tạp phẩm như sau

Để trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng dữ liệu và chọn Chọn Insert | PivotTable excel sẽ tự động xác định chính xác Table/Range: từ A1:G923

Sau khi bấm OK, một cửa sổ PivotTable Fields với các nội dung sau

Trong panel này chúng ta thấy danh sách các fields có thể thêm vào Report bằng cách kéo vào 4 vùng dữ liệu dưới đây

  • Rows: Những fields được kéo vào vùng này sẽ được sắp xếp theo thứ tự kéo và được nhóm lại (group by) theo thứ tự tương ứng. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự này bất kỳ nếu muốn. Giả sử ở đây ta kéo Year, Group, Product và Store. Thì kết quả sẽ như sau:

  • Columns: Những fields được kéo vào vùng này sẽ hiển thị giá trị được nhóm theo cột. Ví dụ nếu ta kéo field Year từ vùng Rows sang vùng Columns thì kết quả sẽ như sau:

  • Values: Những fields được kéo vào vùng này là kiểu số để có thể tính toán và tổng hợp bằng những công thức toán học. Thông thường trong Business Intelligence những fields này là các giá trị measure trong các bảng Fact. Còn các fields nằm trong vùng dữ liệu Rows và Columns là các chiều dữ liệu trong các bảng Dimensions. Ví dụ ở đây ta kéo Units và Revenue sẽ ra kết quả như sau:

    Ở đây excel tự động tính tổng SUM các giá trị trong vùng dữ liệu Values. Chúng ta có thể thay đổi sang AVERAGE hoặc công thức khác bằng lựa chọn Value Fields Settings tại mỗi ô dữ liệu

  • Filters: Những fields được kéo vào vùng này sẽ được dùng để lọc giá trị hiển thị trong báo cáo PivotTables. Những fields này là những chiều dữ liệu dimension. Trong ví dụ này ta kéo field còn lại là Month. Kết quả ta sẽ có bộ lọc theo tháng như sau:

Nếu ta đổi lại vị trí Rows: Year, Group, Product, StoreColums:để trống ta sẽ có kết quả như sau:

Bố cục hiển thị báo cáo

Hình ảnh trên thể hiện báo cáo PivotTable dưới dạng Compact Form. Trong compact form các fields trong vùng Rows cùng ở 1 cột chồng lên nhau. Để các Rows fields thể hiện ở các cột khác nhau chúng ta sử dụng Outline Form bằng cách Design | Report Layout | Show in Outline Form như sau

Collapse/Expand các chiều dữ liệu

Để collapsed/expand từng field sử dụng các icon +/- trên mỗi field, để thực hiện collapsed/expand toàn bộ các fields sử dụng chức năng Analyze | Active Field | Expand Field/Collapse Field sau khi click chọn 1 field mà có thể collapse/expand bất kỳ

Lọc dữ liệu Filter

Ngoài việc lọc dữ liệu dựa trên các chiều dữ liệu trong vùng Filters, chúng ta có thể sử dụng chức năng Analyze | Filter | Insert Slicer để thực hiện thêm trực tiếp các chiều dữ liệu vào bộ lọc. Ví dụ ở đây ta thêm mới Slicer để lọc theo Product

Leave a Reply