E23: Data Model

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:3 mins read

Excel 2016 hỗ trợ 1,048,576 rows dữ liệu, trong đó Data Model là một tính năng được thêm vào từ Excel 2013 để tận dụng khả năng đó thiết lập PivotTables. Data Model cũng cho phép kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngoài Excel khác nhau như Access hay SQL Server.

Thiết lập table vào Data Model

Để thực hiện thêm một bảng dữ liệu vào Data Table tiến hành theo các bước sau

 1. Chọn vùng dữ liệu
 2. Data | Get & Transform Data | From Table/Range hoặc (Ctrl + T)

 3. Sau khi bấm OK chúng ta có thể đặt tên cho Table vừa tạo

 4. Chọn Insert | PivotTable, trong cửa sổ Create PivotTable tích chọn Add this data to the Data Model

 5. Thực hiện tương tự cho vùng dữ liệu liên quan tới Sales. Sau khi kết thúc ta được PivotTable Fields với 2 bảng như hình

Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong Data Model

Ở trên chúng ta có 2 bảng Reps chứa 2 cột ID và State, bảng Sales chứa 2 cột ID và Sales. Để liên kết giá trị ID giữa 2 bảng để kết nối giá trị State và Sales ta thực hiện như sau

 1. Chọn Analyze | Relationships
 2. Trong cửa sổ Manage Relationships chọn New
 3. Trong cửa sổ Create Relationship. Ở đây bảng Reps chứa thống tin sale person do đó là bảng chính, bảng Sales là bảng quan hệ

Sử dụng Data Model để tạo PivotTables

Sau khi khởi tạo các tables vào Data Model và thiết lập relationships, chúng ta có thể tổng hợp số sales theo state như sau:

Sử dụng Quick Explorer

Sử dụng chức năng này để xem chi tiết Drill To cho một dữ liệu tổng hợp. Giả sử ta muốn xem chi tiết Giá trị sale cho từng Person của bang AK ở trên. Lựa chọn biểu tưởng Explorer đi kèm tương ứng với row dữ liệu

Kết quả như sau. Với State = AK

Leave a Reply