E24: Power Pivot

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:7 mins read

Thiết lập Power Pivot trong Excel

Power Pivot là một tính năng mở rộng trong Excel, mặc định không có sẵn, để thiết lập tính năng này lựa chọn theo các bước sau

 1. Chọn File | Options | Add-ins.
 2. Trong cửa sổ Excel Options Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for Excel, mục Manage chọn COM Add-ins rồi bấm Go.

 3. Trong cửa sổ COM Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for Excel và bấm OK

 4. Tab Power Pivot sẽ được thêm vào Excel như hình dưới

Với Power Pivot chúng ta có thể thực hiện các công việc như:

 • Thực hiện truy vấn hàng trăm triệu dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau trong và ngoài Excel
 • Power Pivot bao gồm Data Analysis Expressions (DAX) cho phép tạo các cột tính toán một cách dễ dàng
 • Có thể tạo các ô tính toán tổng hợp từ nhiều rows khác nhau
 • Có thể thiết lập KPI để xác định hiệu quả trên mục tiêu của tổ chức
 • Power Pivot còn được sử dụng như là nguồn dữ liệu cho các báo cáo dưới dạng PivotTables, Charts, Power View…
 • Power Pivot cũng có thể được xuất bản lên Microsoft SharePoint để chia sẻ

Kết nối dữ liệu với Power Pivot

Để thực hiện kết nối dữ liệu với Power Pivot thực hiện các bước sau:

 1. Chọn Power Pivot | Data Model | Manage
 2. Một cửa sổ Power Pivot for Excel sẽ xuất hiện với giao diện như hình

 3. Tại đây chúng ta có rất nhiều lựa chọn để kết nối dữ liệu

 4. Nếu chúng ta chọn Get External Data | From Other Sources ta sẽ thấy một cửa sổ Table Import Wizard với rất nhiều lựa chọn. Từ Microsoft SQL Server tới Oracle, Teradata, Azure…

Một ví dụ về Power Pivot

Giả sử chúng ta có 2 file

 • Text file chứa dữ liệu sale

 • Excel file chứa dữ liệu các store

Bài toán đặt ra cần tổng hợp số liệu sale theo state.

Ta thực hiện yêu cầu trên theo các bước sau sử dụng Power Pivot

 1. Trong cửa sổ Power Pivot for Excel chọn Get External Data | From Other Sources
 2. Trong cửa sổ Table Import Wizard chọn Text File rồi bấm Next
 3. Trong cửa sổ tiếp theo thiết lập như dưới đây rồi bấm Finish
 • File Path: chọn tới vị trí text file
 • Friendly connection name: Excel sẽ tự gợi ý tên cho connection
 • Column Separator: ở đây text file sử dụng Tab để phân cách dữ liệu
 • Use first row as column headers: trong trường hợp này text file có header là row đầu tiên

 1. Sau khi kết thúc quá trình Import dữ liệu được import dưới dạng Data View sẽ được hiển thị như hình dưới

 2. Trong cửa sổ Home nếu ta chuyển đổi từ Data View sang Diagram View thì Power Pivot sẽ cho ta thấy cấu trúc như một bảng định nghĩa dữ liệu

 3. Bước tiếp theo ta tiến hành import file excel chứa dữ liệu state, chúng ta có thể tiến hành theo cách tương tự các bước trên với lựa chọn nguồn dữ liệu là Excel File
 4. Sau khi Import ta có 2 Sheet Storesales và States. Tuy nhiên 2 sheet này không có liên kết với nhau. Để thực hiện liên kết dữ liệu giữa 2 sheet thông qua giá trị của cột store ta thực hiện tạo liên kết bằng cách sau:
 5. Chọn Design | Create Relationship
 6. Trong cửa sổ Create Relationship lựa chọn mối quan hệ tương ứng giữa 2 bảng như hình. Ở đây chúng ta kết nối Store trong bảng States tương ứng với Store trong bảng Storesales rồi bấm OK

 7. Sau khi kết thúc chọn Diagram View chúng ta sẽ thấy mối quan hệ ở dạng 1:*

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc thiết lập và kết nối dữ liệu trong Power Pivot.

Để tổng hợp dữ liệu sales theo state ta lựa chọn Home | Pivot Table

Khi đó các bước thực hiện với Pivot Table tương tự như các bài trước.

Leave a Reply