E6: VLOOKUP trong Excel

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:3 mins read

Sử dụng hàm VLOOKUP, một trong những hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng.

Công thức: VLOOKUP(lookup value, table range, column index, [range lookup])

Trong đó:

  • Lookup value: Giá trị bạn muốn tra cứu, còn được gọi là giá trị tra cứu.
  • Table range: Bảng dữ liệu chứa giá trị tra cứu. Hãy nhớ rằng giá trị tra cứu phải luôn nằm ở cột đầu tiên của bảng dữ liệu để hàm VLOOKUP có thể hoạt động chính xác.
  • Column index: Index của cột chứa giá trị trả về trong bảng dữ liệu tra cứu. Ví dụ: Nếu bạn chỉ định B2: D11 làm bảng dữ liệu tra cứu thì B là cột 1, C là cột 2 và cứ tiếp tục như vậy.
  • Range lookup: Đây là giá trị tùy chọn. Bạn có thể chỉ định TRUE/1 nếu bạn muốn có một kết quả khớp tương đối hoặc FALSE/0 nếu bạn muốn có một kết quả khớp chính xác ở giá trị trả về. Nếu bạn không chỉ định bất cứ giá trị nào thì giá trị mặc định sẽ luôn là TRUE/1 hay kết quả khớp tương đối.
    • Trong trường hợp Range lookup là TRUE/1 hoặc bỏ qua, thì các giá trị trong cột đầu tiên số 1 của bảng dữ liệu cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc là theo chữ cái từ A-Z. Khi đó nếu kết quả khớp không chính xác Excel sẽ lấy giá trị lớn nhất trong cột đầu tiên mà nhỏ hơn giá trị tra cứu. Có thể hiểu đây là giá trị gần đúng lớn nhất (cuối cùng) trong khi tra cứu.

Tương tự với HLOOKUP sẽ thay thế cột bằng hàng.

Leave a Reply