E7: Tính thuế dựa trên thu nhập biết tỉ lệ thuế trong Excel

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

Bài toán:

Cho bảng tỉ lệ tính thuế dự trên thu nhập bao gồm 2 cột Income và Tax rate và một danh sách các thu nhập Income. Tính tỉ lệ thuế cần phải đóng tương ứng với thu nhập trong Income.

Cách làm:

  • Đặt tên cho vùng dữ liệu A2:B5taxtrange để thực hiện vlookup
  • Tính cột C10=VLOOKUP(B10,taxrange,2,TRUE): Ở đây thực hiện phép VLOOKUP tương đối
  • Copy công thức cho các cột còn lại từ C11:C14 ta được kết quả

Chú ý so sánh với kết quả VLOOKUP tuyệt đối trong cột E từ E10:E14

Leave a Reply