E8: INDEX trong Excel

  • Post author:
  • Post category:Excel
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

Hàm INDEX trả về 1 giá trị hoặc danh sách các giá trị tham chiếu theo hàng và cột trong một bảng dữ liệu

Cú pháp: INDEX(array, row number, column number)

Ví dụ: INDEX(A1:D12, 2,3) trả về ô dữ liệu ở hàng thứ 2 và cột thứ 3 (cột C) tương đương với giá trị ô C2

Ví dụ dưới đây mô tả ứng dụng của hàm INDEX

Chú ý: Khi chỉ số row num hoặc column num bằng 0 thì Excel trả về danh sách giá trị của các cột, hoặc hàng trong bảng dữ liệu

Ví dụ SUM(INDEX(distances,8,0))=SUM(C17:J17) bằng tổng giá trị trong bảng dữ liệu distances của hàng thứ 8

Leave a Reply