E9: Hàm MATCH trong Excel

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:3 mins read

Hàm MATCH được sử dụng để xác định vị trí Index của giá trị tra cứu trong một mảng dữ liệu chiều ngang hoặc chiều dọc.

Cú pháp: MATCH(lookup value, lookup range, [match type])

Trong đó

 • Lookup value: Giá trị cần tra cứu
 • Lookup range: Mảng dữ liệu tra cứu theo dạng 1 hàng hoặc 1 cột
 • Match type: Kiểu tra cứu bao gồm 3 loại:
  • 1 hoặc bỏ qua: Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: …-2, -1, 0, 1, 2, …, A-Z, FALSE, TRUE. Có thể hiểu đây là giá trị gần đúng lớn nhất cuối cùng từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới trong khi tìm kiếm
  • -1: Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số mảng dữ liệu phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, …2, 1, 0, -1, -2 v.v. Có thể hiểu đây là giá trị gần đúng nhỏ nhất cuối cùng từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới trong khi tìm kiếm
  • 0: Hàm MATCH tìm kiếm giá trị đầu tiên khớp chính xác lookup_value. Sử dụng tham số này khi các giá trị trong mảng dữ liệu không được sắp xếp theo thứ tự.

Dữ liệu dưới đây mô tả các ứng dụng của hàm MATCH

Trong ví dụ này, chúng ta thực hiện tính giá trị bán được Sale của sản phẩm Kobe trong tháng June. Bằng cách kết hợp giữa hàm MATCH và hàm INDEX

Ví dụ tiếp theo dưới đây tìm người có mức lương cao nhất và cao thứ 3 từ danh sách bằng cách kết hợp hàm MATCH và VLOOKUP.

Trong đó chúng ta sử dụng hàm LARGE(cell range, k) để tìm vị trí thứ k lớn nhất từ danh sách. Hoặc 1 cách tương tự dùng hàm SMALL(cell range, k) để tìm vị trí thứ k nhỏ nhất từ danh sách.

Leave a Reply