InfoPath Auto Submit to Local Folder using JScript

Khi sử dụng InfoPath, đôi khi chúng ta có nhu cầu tự động submit với filename là một field nào đó trên InfoPath form, hoặc là được đặt sẵn. Để thực hiện được điều này chúng ta có thể sử dụng C# code hoặc JScript. Bài viết này hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó. Bài viết đề cập đến các kỹ thuật sau:

– Tự động submit infopath form sử dụng JScript code.

– Tự động save filename sử dụng một text field trên form

– Kiểm tra folder đã tồn tại hay chưa trước khi submit

– Sau khi submit mở luôn một form mới để nhập

1. Trước hết chúng ta kiểm tra Programming Language default của InfoPath form khi thiết kế sử dụng InfoPath thiết lập cho JScript

image

2. Chúng ta thiết kế một form đơn giản bao gồm một textbox và một button

image

3. Click chuột vào Submit button và chọn Action là Submit. Sau đó click on Submit Option… button.

4. Trong Submit Options dialog box, chọn “Allow users to submit this form” –> Chọn “Perform custom action using Code”. Trong “After submit” option, chọn “Create a new, blank form”. Sau đó click on “Edit Code…” button.

image

5. Chúng ta sử dụng JScript Code như sau để submit

function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
 {  
   //Get the filename
   var strFileName = XDocument.DOM.selectSingleNode("/my:myFields/my:field1").text + ".xml"; 
   var xmlDoc = XDocument.DOM.xml; 
   //create FSO Object
   var objFSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); 
   //Check the folder exist
   if(!objFSO.FolderExists("C:\\InfoPath"))
  	{
  	//Create folder
  	objFSO.CreateFolder("C:\\InfoPath");
  	}      
   //Create file
   var tempFile = objFSO.CreateTextFile("C:\\InfoPath\\" + strFileName , true); 
   //Save
   tempFile.Write(xmlDoc);   
   eventObj.ReturnStatus = true;
 }

6. Đảm bảo form được full trust

image

7. Giờ các bạn sẵn sàng test form.

Note: Nếu chúng ta muốn lưu data sau khi submit vào thư mực hiện thời của .xsn file, chúng ta sử dụng câu lệnh:

var folder = fso.GetFolder(“.”);

để get current folder của .xsn file.

var folderPath = fso.GetFolder(“.”).path;

để lấy đường dẫn của thư mục hiện thời.

Leave a Reply