LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy thì, chúng ta sử dụng LINQ như thế nào đối với các bảng này. Lấy ví dụ, tôi có một bảng A quan hệ 1 nhiều với bảng B, nhưng trong CSDL tôi không đặt relationship cho 2 bảng này. Tôi muốn save A bao gồm cả các childs B của A thì save như thế nào, nếu sử dụng LINQ?

This Post Has 0 Comments

  1. basquang

    Vẫn đang là câu hỏi mở mà…

Leave a Reply