Lunar Calendar: Manage your lunar appointment on clouds

  • Post author:
  • Post category:My Apps
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:4 mins read

Lunar Calendar is a simple application to manage your appointments base on Windows Live Calendar. The application features include:

– View all your WL events (WP 7 Live calendar) based on Lunar Date with lunar suggestions

– Create event to WL Calendar directly from application.

– User can choose Lunar Date Picker instead of Solar Date Picker.

– User can set recurrence base on lunar month and year. Number of recurrence will be 12 by default

NOTE: You have to wait your phone to be synced with live calendar before viewing your newly item created from application.

*** The main application language is in Vietnamese

Lunar Calendar là một ứng dụng nhỏ cho phép quản lý sự kiện theo âm lịch. Ứng dụng cho phép tạo sự kiện trực tiếp lên Windows Live Calendar và đồng bộ với WP.

Các chức năng của ứng dụng bao gồm:

– Xem toàn bộ các sự kiện hiện có trên WP. Người dùng có thể xem chi tiết sự kiện theo ngày âm lịch với vạn sự liên quan đến ngày giờ âm lịch đó.

– Người dùng có thể tạo sự kiện từ ứng dụng. Sự kiện sẽ được tạo trực tiếp lên Windows Live Calendar để sau đó đồng bộ với Calendar trên WP

– Khi tạo sự kiện, người dùng có thể chọn ngày cho sự kiện theo âm lịch thay vì dương lịch.

– Người dùng cũng có thể thiết lập lặp lại cho sự kiện theo tháng và theo năm. Số lượng lặp lại mặc định là 12.

NOTE: Sự kiện mới được tạo sẽ xuất hiện trên màn hình chính của ứng dụng khi nó được đồng bộ với WP.

Screenshots:

1234

 

5678

Coming soon!

Download-Windows-Phone-7

Leave a Reply