How to delete hidden Active Sprint in JIRA

Problem You want to delete the Sprint The Sprint is in active but not visible on JIRA Board Analysis JIRA allows you to delete the Sprint in planned, active or completed here https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/delete-a-sprint/ In this case your sprint is in active but not visible. It might be there is no…

Continue ReadingHow to delete hidden Active Sprint in JIRA

Lịch Việt – Vạn Niên: Ứng dụng đa nền tảng xem âm lịch tốt nhất

Ứng dụng LỊCH VIỆT – VẠN NIÊN phát hành bởi @basquang là một ứng dụng xem âm lịch phổ biến nhất trên đa nền tảng hiện nay với hàng triệu người sử dụng. Với giao diện Lịch Block vừa truyền thống, vừa hiện đại và chi tiết. Ứng dụng được…

Continue ReadingLịch Việt – Vạn Niên: Ứng dụng đa nền tảng xem âm lịch tốt nhất

Power BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Một bài toán rất hay gặp khi phân quyền dữ liệu đó là cấu trúc tổ chức Organization Hierachy. Với cấu trúc này, mỗi nhân viên chỉ được xem dữ liệu của chính họ, trong khi quản lý sẽ được xem dữ liệu của toàn bộ nhân viên dưới quyền.…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Power BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập cách thức phân quyền dữ liệu theo vai trò và gán người dùng vào từng vai trò. Bài viết dưới đây sẽ mô tả cách thức thực hiện phân quyền động, linh hoạt hơn dựa trên giá trị của từng bản…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Power BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Lấy ví dụ Sale Manager của Hà Nội chỉ có thể xem được dữ liệu kinh doanh của Hà Nội, trong khi Sale Manager của TP HCM chỉ có thể xem được dữ liệu của TP…

Continue ReadingPower BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

E26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

Ước lượng tương quan tuyến tính trong hay một cái tên toán học đó là hồi quy tuyến tính (linear regression) là một phương pháp để mối tương quan giữa 2 biến số trong phân tích kinh doanh. Biến số cần tìm được gọi là biến phụ thuộc (dependent variable)…

Continue ReadingE26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

E25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel

Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel bao gồm DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DMAX và DMIN. Những hàm này mục đích tương tự như các hàm thông thường SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, tuy nhiên sự khác biệt của các hàm tiền tố D này cho phép thêm vào…

Continue ReadingE25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel