E20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

Xét số liệu dưới đây: Bảng dữ liệu A3:F43 mô tả sự biến đổi về giá trị cổ phiếu các công ty Microsoft, GE, Intel, GM và Cisco trong vòng 41 tháng từ 30-Mar-90 đến 30-Jul-93. Để phân tích tần suất biến thiên giá cổ phiếu của công ty Cisco…

Continue Reading E20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

E19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager

Với data table chúng ta có thể phân tích được độ nhạy của dữ liệu dựa vào sự thay đổi của 1 tham số hoặc 2 tham số. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 tham số thì chúng ta không thể sử dụng data table, khi đó công cụ…

Continue Reading E19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager

E18: Hàm mục tiêu Goal Seek

Hàm mục tiêu Goal Seek trong Excel được dùng để tìm tham số đầu vào khi biết đầu ra mong muốn. Công cụ này thường được sử dụng để tính toán điểm hòa vốn cho một bài toán kinh doanh. Ứng dụng Với bài toán mở cửa hàng trà sữa…

Continue Reading E18: Hàm mục tiêu Goal Seek

E17: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Data Table

Trong Excel, data table là một trong những công cụ What-If Analysis dùng để phân tích độ nhạy dữ liệu. Mục đích của công cụ này để so sánh các kết quả đầu ra tương ứng với sự thay đổi của các biến đầu vào. Bài viết dưới đây sẽ…

Continue Reading E17: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Data Table

E16: Một số hàm tài chính khác

Hàm RATE(nper, pmt, pv, [fv], [guess]) Hàm RATE được dùng để tính lãi suất theo kỳ của một khoản vay. Giả sử bạn muốn vay 800M trong vòng 10 năm, số tiền bạn có thể thanh toán hàng tháng là không quá 10M. Hỏi lãi suất cao nhất mà bạn…

Continue Reading E16: Một số hàm tài chính khác

E15: Hàm PMT tính số tiền phải trả cho một khoản vay

PMT, một trong những hàm tài chính, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay dựa trên các khoản thanh toán đều đặn và lãi suất không đổi. Công thức: =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) Trong đó: Rate: tỉ lệ lãi suất theo kỳ hạn (năm, quý, tháng…)…

Continue Reading E15: Hàm PMT tính số tiền phải trả cho một khoản vay

E14: Hàm FV (Future Value)

FV (future value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản đầu tư/thanh toán bằng nhau định kỳ. Cú pháp: FV(rate, nper, pmt, [pv],…

Continue Reading E14: Hàm FV (Future Value)

E13: PV (Hàm PV)

PV (present value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị hiện tại của một khoản cho vay (phải trả) hoặc khoản đầu tư (thu được) dựa trên một mức lãi suất cố định. Với giả thiết khoản phải trả hoặc thu về cố định trong khoảng thời…

Continue Reading E13: PV (Hàm PV)

E12: IRR (Internal Rate Return) Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ

Theo wiki Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là một tỉ lệ lợi nhuận được sử dụng trong lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh các lợi nhuận đầu tư. Nó cũng được gọi là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR) hoặc tỷ…

Continue Reading E12: IRR (Internal Rate Return) Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ