E14: Hàm FV (Future Value)

FV (future value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản đầu tư/thanh toán bằng nhau định kỳ. Cú pháp: FV(rate, nper, pmt, [pv],…

Continue ReadingE14: Hàm FV (Future Value)

E13: PV (Hàm PV)

PV (present value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị hiện tại của một khoản cho vay (phải trả) hoặc khoản đầu tư (thu được) dựa trên một mức lãi suất cố định. Với giả thiết khoản phải trả hoặc thu về cố định trong khoảng thời…

Continue ReadingE13: PV (Hàm PV)

E12: IRR (Internal Rate Return) Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ

Theo wiki Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là một tỉ lệ lợi nhuận được sử dụng trong lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh các lợi nhuận đầu tư. Nó cũng được gọi là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR) hoặc tỷ…

Continue ReadingE12: IRR (Internal Rate Return) Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ

E11: NPV (Net Present Value) Giá trị hiện tại thuần

Xét 2 bài toán đầu tư sau: Dự án đầu tư 1 yêu cầu giải ngân $10,000 và sau đó 2 năm giải ngân tiếp $14,000. Một năm sau khi giải ngân dự án này sẽ thu về $24,000. Dự án đầu tư 2 yêu cầu giải ngân $6,000 và…

Continue ReadingE11: NPV (Net Present Value) Giá trị hiện tại thuần

“Software Development Plan” view on Microsoft Project 2016

Here is default "Software Development Plan" view on Microsoft Project when you created base on that template Sometimes it is hidden. To make it visible again: Go to Report | Custom | Software Development Plan to view the report Go to View | Details to show detail tasks under the…

Continue Reading“Software Development Plan” view on Microsoft Project 2016

E10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

Bài toán: Một dự án startup có mức đầu tư ban đầu là $100M. Giả định năm đầu tiên lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí là $14M và từ năm thứ 2 trở đi mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước…

Continue ReadingE10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

E9: Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH được sử dụng để xác định vị trí Index của giá trị tra cứu trong một mảng dữ liệu chiều ngang hoặc chiều dọc. Cú pháp: MATCH(lookup value, lookup range, [match type]) Trong đó Lookup value: Giá trị cần tra cứu Lookup range: Mảng dữ liệu tra cứu…

Continue ReadingE9: Hàm MATCH trong Excel

E8: INDEX trong Excel

Hàm INDEX trả về 1 giá trị hoặc danh sách các giá trị tham chiếu theo hàng và cột trong một bảng dữ liệu Cú pháp: INDEX(array, row number, column number) Ví dụ: INDEX(A1:D12, 2,3) trả về ô dữ liệu ở hàng thứ 2 và cột thứ 3 (cột C)…

Continue ReadingE8: INDEX trong Excel

E7: Tính thuế dựa trên thu nhập biết tỉ lệ thuế trong Excel

Bài toán: Cho bảng tỉ lệ tính thuế dự trên thu nhập bao gồm 2 cột Income và Tax rate và một danh sách các thu nhập Income. Tính tỉ lệ thuế cần phải đóng tương ứng với thu nhập trong Income. Cách làm: Đặt tên cho vùng dữ liệu…

Continue ReadingE7: Tính thuế dựa trên thu nhập biết tỉ lệ thuế trong Excel

E6: VLOOKUP trong Excel

Sử dụng hàm VLOOKUP, một trong những hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng. Công thức: VLOOKUP(lookup value, table range, column index, [range lookup]) Trong đó: Lookup value: Giá trị bạn muốn tra cứu, còn được gọi là giá trị tra cứu.…

Continue ReadingE6: VLOOKUP trong Excel