E4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

Bài toán: Giả sử chi phí để tạo ra một cốc cà phê giao động từ $0.50 đến $2.00. Biết nhu cầu của khách hàng được ước lượng dựa trên Đường cầu (demand curve) dạng tuyến tính y = mx + b trong đó m: độ dốc/hệ số góc (slope)…

Continue ReadingE4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

E3: Dự đoán số khách hàng có được trong 10 năm

Bài toán: Dự đoán số khách hàng sẽ có được trong 10 năm nếu biết Số khách hàng hiện có Số khách hàng được thêm mới hàng năm Tỉ lệ khách hàng rời đi hàng năm Cách làm: Tính C8=C2 Tính D8=C$3: Chú ý sử dụng dấu $ vì số…

Continue ReadingE3: Dự đoán số khách hàng có được trong 10 năm

E2: Phép tính trên cùng 1 giá trị trong Excel (Locking the row)

Bài toán: Cho danh sách số lượng (quantity) sản phẩm/nhà cung cấp với cùng 1 đơn giá (price) tính tổng giá trị tương ứng cho từng sản phẩm/nhà cung cấp Cách làm: Với bài toán này không thể áp dụng cách làm như bài trước Tính tổng và tính trung…

Continue ReadingE2: Phép tính trên cùng 1 giá trị trong Excel (Locking the row)

UWP: Mouse wheel on horizontal ListView

Problem: By default ListView is vertical orientation and scrollable. To change ListView horizontal we set in it ItemsPanelTemplate: <ItemsStackPanel Orientation="Horizontal"/>. But in mouse wheel is not working on horizontal ListView Solution: Fixed width for the ListView Disable parent scrollviewer horizontal by setting ScrollViewer.HorizontalScrollMode = "Disabled" if the ListView inside scrollviewer

Continue ReadingUWP: Mouse wheel on horizontal ListView

UWP: ListViewItem remove spacing

Problem: Space is not balance between list view item. Solution: <Setter Property="ItemContainerStyle"> <Setter.Value> <Style TargetType="ListViewItem"> <Setter Property="Padding" Value="2"/> <Setter Property="Margin" Value="0"/> <Setter Property="MinHeight" Value="0"/> <Setter Property="MinWidth" Value="0"/> </Style> </Setter.Value> </Setter> Result:

Continue ReadingUWP: ListViewItem remove spacing

UWP: Disable Pivot swipe left/right while horizontal scroll ListView inside

Problem: - You have Pivot - You have horizontal ListView inside PivotItem - When you scroll ListView items to the last, the pivot automatically swipe to next PivotItem. So you want remain the current PivotItem view without go to next PivotItem? Cause: - Both Pivot and ListView have ScrollViewer by…

Continue ReadingUWP: Disable Pivot swipe left/right while horizontal scroll ListView inside

UWP: Set status bar to remove empty white space on top in Mobile Emulator

Problem: - Having empty white space on top of Windows 10 Mobile Emulator Cause: - The status bar is not set correctly Solution: - Set background color for the status bar - Hide the status bar if needed Set the code below in App.cs OnLaunched Code: Note: You must add…

Continue ReadingUWP: Set status bar to remove empty white space on top in Mobile Emulator

Calling Untrusted SSL HTTPS request using HttpClient give “Message=The remote certificate is invalid according to the validation procedure”

Scenario: +You want to deploy web application server (for example ASP.NET Web API) which require SSL certificate and HTTPS +You want to make a call to that server using HttpClient Problem: +You may see the following errors message when make a call to https required url using HttpClient HResult=-2146233079 Message=The…

Continue ReadingCalling Untrusted SSL HTTPS request using HttpClient give “Message=The remote certificate is invalid according to the validation procedure”