E5 Range name: Đặt tên cho dữ liệu

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:4 mins read

Mặc định Excel sử dụng Index giữa cột và hàng để xác định mỗi ô dữ liệu. Ví dụ A1, F4….

Tuy nhiên cho dễ tường minh chúng ta có thể thay thế tên đó hoặc đặt tên cho vùng dữ liệu được chọn theo 3 cách

 • Gõ tên trực tiếp trong Name box
 • Sử dụng tính năng Create From Selection trong Formulas tab | Define Names group
 • Sử dụng tính năng Name Manager hoặc Define Name trong Formulas tab | Define Names group

Ví dụ:

Với dữ liệu này các ô B1 và B2 đã được thay bằng các tên east và west trong Name box

Khi đó việc tính toán =SUM(B1:B2) sẽ tương đương =SUM(east:west)


Với dữ liệu này vùng được chọn A1:B4 được đặt tên là data.

Khi đó việc tính toán =AVERAGE(data) tương đương với =AVERAGE(A1:B4)

Create names from Selection


Chúng ta có những lựa chọn sau khi khởi tạo tên cho một vùng dữ liệu được chọn

 • Top row: Sử dụng giá trị trên cùng đầu tiên để đặt tên cho vùng dữ liệu phía dưới
 • Left column: Sử dụng các giá trị của cột ngoài cùng phía trái để đặt tên cho vùng dữ liệu tương ứng bên phải
 • Bottom row: Sử dụng giá trị cuối cùng phía dưới
 • Right column: Sử dụng các giá trị của cột ngoài cùng bên phải

Tham chiếu nhanh tới các Name trong Formula

Chúng ta có thể tham chiếu nhanh tới các Name đã được thiết lập trung quá trình sử dụng Formula bằng cách sử dụng F3 để mở hộp thoại Paste Name

Ví dụ =AVERAGE( + F3

Tham chiếu toàn bộ hàng và cột

Sử dụng công thức ví dụ

 • AVERAGE(A:A): tính toán giá trị trung bình của toàn bộ giá trị số trong cột A
 • AVERAGE(2:2): Tính toán giá trị trung bình của toàn bộ giá trị số trong hàng 2

Leave a Reply