WPF: Binding to List Data (P2)

List Data Target Trong phần trước chúng ta đã thấy cách để binding List oject, và navigate giữa các Items trong list. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có nhu cầu binding toàn bộ object, ví dụ như binding vào Drop Down, Listbox, Grid…Để thực hiện việc binding toàn…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data (P2)

WPF: Binding to List Data

Trong các ví dụ trước chúng ta đã đề cập tới việc Binding data trong WPF sử dụng một object đơn lẻ. Tuy nhiên khi chúng ta có một tập các Object cần binding, lúc đó đặt ra các yêu cầu về quản lý Object hiện thời, sắp xếp, lọc…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data

WPF: Data Binding (P7)

Trong ví dụ trước Simple Data Binding, mặc dù chúng ta có thể cập nhật UI với sự thay đổi của Object và ngược lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm điều đó một cách thủ công. Sử dụng WPF Data Binding engine, công việc đó sẽ được thực…

Continue ReadingWPF: Data Binding (P7)

WPF Data Binding: Không sử dụng Binding (P6)

Hầu hết các ứng dụng ngày nay đều phải đáp ứng 4 thao tác với giữ liệu CRUD (Create, Read, Update, Delete). Do đó nhiệm vụ của người lập trình là phải viết code để xử lý giữ liệu. Đó là việc lấy giữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau…

Continue ReadingWPF Data Binding: Không sử dụng Binding (P6)