E20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram

Xét số liệu dưới đây: Bảng dữ liệu A3:F43 mô tả sự biến đổi về giá trị cổ phiếu các công ty Microsoft, GE, Intel, GM và Cisco trong vòng 41 tháng từ 30-Mar-90 đến 30-Jul-93. Để phân tích tần suất biến thiên giá cổ phiếu của công ty Cisco…

Continue ReadingE20: Biểu đồ phân phối xác suất Histogram