WPF: Data Source Providers (Object)

Trong các phần trước chúng ta đã tiến hành binding sử dụng hardcoded object. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu như chúng ta không sử dụng kiểu binding này. Các object có thể được lấy về từ nhiều nguồn khác nhau, như XML, Relation database, do đó chúng sẽ được…

Continue ReadingWPF: Data Source Providers (Object)