E17: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Data Table

Trong Excel, data table là một trong những công cụ What-If Analysis dùng để phân tích độ nhạy dữ liệu. Mục đích của công cụ này để so sánh các kết quả đầu ra tương ứng với sự thay đổi của các biến đầu vào. Bài viết dưới đây sẽ…

Continue ReadingE17: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Data Table

E4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

Bài toán: Giả sử chi phí để tạo ra một cốc cà phê giao động từ $0.50 đến $2.00. Biết nhu cầu của khách hàng được ước lượng dựa trên Đường cầu (demand curve) dạng tuyến tính y = mx + b trong đó m: độ dốc/hệ số góc (slope)…

Continue ReadingE4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel