E16: Một số hàm tài chính khác

Hàm RATE(nper, pmt, pv, [fv], [guess]) Hàm RATE được dùng để tính lãi suất theo kỳ của một khoản vay. Giả sử bạn muốn vay 800M trong vòng 10 năm, số tiền bạn có thể thanh toán hàng tháng là không quá 10M. Hỏi lãi suất cao nhất mà bạn…

Continue Reading E16: Một số hàm tài chính khác

E14: Hàm FV (Future Value)

FV (future value), một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản đầu tư/thanh toán bằng nhau định kỳ. Cú pháp: FV(rate, nper, pmt, [pv],…

Continue Reading E14: Hàm FV (Future Value)