Cascading Drop-Down List in SharePoint 2010 using InfoPath 2010

Cascading drop-down is a common business requirement. SharePoint 2007 does not support cascading drop-down list by default. User have to write custom SharePoint field and it’s not easy to implement. With SharePoint 2010, User able to customize SharePoint form in easy way by using the powerful of InfoPath Designer. Following…

Continue ReadingCascading Drop-Down List in SharePoint 2010 using InfoPath 2010

InfoPath: Duplicate Attribute error

“The formula contains one or more errors.Duplicate attribute” I got it when trying to add ,xsl as Data Connections to InfoPath then add new Rules to controls. Following this guide. It’s resolved the problem http://www.softobject.com/sites/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=4 “ DUPLICATE ATTRIBUTE ERROR: This happens when a XSL file is added to the form…

Continue ReadingInfoPath: Duplicate Attribute error

Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT, XPath và C#

Trong bài viết trước, Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath tôi đã đã hướng dẫn các bạn cách Export InfoPath form sử dụng JScript code. Bài này hướng dẫn các bạn một cách khác, sử dụng C# Code. Chúng ta cũng thực hiện các…

Continue ReadingExport InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT, XPath và C#

InfoPath: Custom save form using JScript

Đôi khi chúng ta cần save InfoPath file dưới một tên và folder đã được định sẵn. Bài viết này hướng dẫn các ban làm điều đó. 1. Mở InfoPath để thiết kế 1 form với một textbox control 2. Vào Tools –> Form Options và chọn “Save using custom…

Continue ReadingInfoPath: Custom save form using JScript

InfoPath Auto Submit to Local Folder using JScript

Khi sử dụng InfoPath, đôi khi chúng ta có nhu cầu tự động submit với filename là một field nào đó trên InfoPath form, hoặc là được đặt sẵn. Để thực hiện được điều này chúng ta có thể sử dụng C# code hoặc JScript. Bài viết này hướng dẫn…

Continue ReadingInfoPath Auto Submit to Local Folder using JScript

Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath

Khi làm việc với InfoPath, nhiều khi chúng ta có nhu cầu Export ra file .doc để người dùng không phải IT pro có thể chỉnh sửa theo ý mình. Bài viết Convert an InfoPath form into a Word 2003 document and send this as an attachment in an e-mail…

Continue ReadingExport InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath

InfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

Web know, switch available in Button rule. Sometime, we need to switch view when InfoPath form data changed like Drop-Down List Changed Event. What’re We going to do? We must implement FormEvents.ContextChanged and DropDown Changed. In FormEvents.ContextChanged we call ViewInfos.SwitchView(viewname); Here is my code

Continue ReadingInfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

Cascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

Chúng ta biết rằng việc sử lý giao diện theo kiểu master/detail hay cascading là rất hay gặp. Lấy ví dụ cho một cascading phổ biến là Address (địa chỉ). Tôi có 3 drop-down list bao gồm: Tỉnh thành phố (province), quân huyên (district) và phường xã (ward). Khi tôi…

Continue ReadingCascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

InfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó

Tôi được biết tới và nghe nói về InfoPath cũng khá lâu rồi, từ phiên bản 2003 của nó. Xong cho tới lần này, mới thực sự làm việc trên InfoPath. InfoPath để lại khá nhiều ấn tượng cho tôi. Có thể nói đó là một trong những sản phẩm…

Continue ReadingInfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó