E26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

Ước lượng tương quan tuyến tính trong hay một cái tên toán học đó là hồi quy tuyến tính (linear regression) là một phương pháp để mối tương quan giữa 2 biến số trong phân tích kinh doanh. Biến số cần tìm được gọi là biến phụ thuộc (dependent variable)…

Continue ReadingE26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel