E10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

Bài toán: Một dự án startup có mức đầu tư ban đầu là $100M. Giả định năm đầu tiên lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí là $14M và từ năm thứ 2 trở đi mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước…

Continue ReadingE10: Tính toán thời gian hoàn vốn cho một dự án đầu tư

E9: Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH được sử dụng để xác định vị trí Index của giá trị tra cứu trong một mảng dữ liệu chiều ngang hoặc chiều dọc. Cú pháp: MATCH(lookup value, lookup range, [match type]) Trong đó Lookup value: Giá trị cần tra cứu Lookup range: Mảng dữ liệu tra cứu…

Continue ReadingE9: Hàm MATCH trong Excel