Học .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts

http://www.pluralsight.com/main/screencasts/default.aspx là một địa chỉ hữu ích để các bạn tự học WCF, WPF, WWF… Dưới đây là một list các bài giảng về WCF Creating your first WCF service Configuring services with endpoints Hosting WCF services in IIS Self-hosting WCF services Creating your first WCF client Configuring service references…

Continue ReadingHọc .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts