“ORA-01461: can bind a LONG value only for insert into a LONG column” error in NHibernate

“ORA-01461: can bind a LONG value only for insert into a LONG column” happen when try to insert large text (> 4000 Unicode characters) using NHibernate and Oracle. Following are steps work around to fix the problem: 1. Using Clob or NClob data type Normally we use VARCHAR2 or NVARCHAR2…

Continue Reading“ORA-01461: can bind a LONG value only for insert into a LONG column” error in NHibernate

NHibernate, LINQ and Oracle

Ngày nay, các lập trình viên đứng trong hoàn cảnh vừa khó lại vừa dễ để tiếp cận lập trình. Nếu như trước đây, khi chúng ta viết một chương trình dù là rất nhỏ thì số dòng code mà bạn phải viêt lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng…

Continue ReadingNHibernate, LINQ and Oracle