Reading CSV file by OdbcConnection and C#

CSV là một text file thường được sử dụng để export dữ liệu từ một nguồn CSDL nào đó. Đặc điểm của nó là cấu trúc đơn giản, nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng muốn import dữ liệu từ CSV nó sẽ phát sinh một số vấn đề…

Continue ReadingReading CSV file by OdbcConnection and C#