E24: Power Pivot

Thiết lập Power Pivot trong Excel Power Pivot là một tính năng mở rộng trong Excel, mặc định không có sẵn, để thiết lập tính năng này lựa chọn theo các bước sau Chọn File | Options | Add-ins. Trong cửa sổ Excel Options Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for…

Continue ReadingE24: Power Pivot