Power BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Lấy ví dụ Sale Manager của Hà Nội chỉ có thể xem được dữ liệu kinh doanh của Hà Nội, trong khi Sale Manager của TP HCM chỉ có thể xem được dữ liệu của TP…

Continue ReadingPower BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)