E19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager

Với data table chúng ta có thể phân tích được độ nhạy của dữ liệu dựa vào sự thay đổi của 1 tham số hoặc 2 tham số. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 tham số thì chúng ta không thể sử dụng data table, khi đó công cụ…

Continue ReadingE19: Phân tích độ nhạy của dữ liệu với Scenario Manager