Update Single/Multiple Lookup field in SharePoint 2010 using WCF Data Services, REST API, C#

If you want to use SharePoint 2010 WCF Data Services to update SharePoint lookup field in a list; you need remember following things: To update single Lookup field: Use Id to reference to the looked up list object to the target list object similar as the code below:  To update…

Continue ReadingUpdate Single/Multiple Lookup field in SharePoint 2010 using WCF Data Services, REST API, C#

Combine Microsoft ReportViewer, WCF and ASP.NET

Scenario: - We have a existing Website portal using ASP.NET - We have a reporting desktop application using Microsoft ReportViewer - We want to share some report from reporting application to website portal Solution: - We use WCF as interface to integrated between ASP.NET and desktop applications - WCF will…

Continue ReadingCombine Microsoft ReportViewer, WCF and ASP.NET

WCF và tính tương thích với ASP.NET

Một sự khác biệt to lớn giữa các Web Services truyền thống ASMX và WCF Services là khả năng kích hoạt của chúng. Với WCF các services có thể được kích hoạt thông qua các giao thức ngoài HTTP như net.tcp, net.pipe hoặc WAS (Windows Activation Service). Trong khi ASMX…

Continue ReadingWCF và tính tương thích với ASP.NET

WCF and ASP.NET Membership error: An error occurred when verifying security for the message

System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException: An unsecured or incorrectly secured fault was received from the other party. See the inner FaultException for the fault code and detail. ---> System.ServiceModel.FaultException: An error occurred when verifying security for the message.   --- End of inner exception stack trace ---   I got this error message when deploy…

Continue ReadingWCF and ASP.NET Membership error: An error occurred when verifying security for the message

Lập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF

Thú thực là trước đây mình toàn làm việc trên môi trường Web form là chính. Winform có chăng làm việc hồi còn là sinh viên. Do đó, bây giờ khi tiếp cận một dự án phát triển ứng dụng Winform mình cũng thấy đôi chút bỡ ngỡ. Nghe nói…

Continue ReadingLập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF