WPF: thư viện phát triển giao diện kế tiếp Windows Form

WPF (Windows Presentation Foundation) là một thư viện lập trình giao diện đồ họa có trong Microsoft .NET frame work từ phiên bản 3.0. Được xây dựng trên nền Direct3D, WPF phát huy tối đa sức mạnh xử lý của card đồ họa, hỗ trợ các cải tiến về giao…

Continue ReadingWPF: thư viện phát triển giao diện kế tiếp Windows Form

WPF: Binding to LINQ data

Bài viết này trình bày cách binding to LINQ data trong WPF. Chúng ta có một class sử dụng LINQ như sau: Chúng ta có thể binding LINQ data trong MicrosoftTeam property của class trong XAML như sau: Trước hết chúng ta khai báo window resource: Sau đó binding trong…

Continue ReadingWPF: Binding to LINQ data

WPF: Data Source Providers (Object)

Trong các phần trước chúng ta đã tiến hành binding sử dụng hardcoded object. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu như chúng ta không sử dụng kiểu binding này. Các object có thể được lấy về từ nhiều nguồn khác nhau, như XML, Relation database, do đó chúng sẽ được…

Continue ReadingWPF: Data Source Providers (Object)

WPF: List Data Templates

Khi binding to List Object, đôi khi chúng ta cần show nhiều property của Object lên, chúng ta sử dụng data template. Trong ví dụng trước, Listbox chỉ display FullName property, chúng ta sẽ customize sự hiển thị này sử dụng data template. Để sử dụng Data Template chúng ta…

Continue ReadingWPF: List Data Templates

WPF: Binding to List Data (P2)

List Data Target Trong phần trước chúng ta đã thấy cách để binding List oject, và navigate giữa các Items trong list. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có nhu cầu binding toàn bộ object, ví dụ như binding vào Drop Down, Listbox, Grid…Để thực hiện việc binding toàn…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data (P2)

WPF: Binding to List Data

Trong các ví dụ trước chúng ta đã đề cập tới việc Binding data trong WPF sử dụng một object đơn lẻ. Tuy nhiên khi chúng ta có một tập các Object cần binding, lúc đó đặt ra các yêu cầu về quản lý Object hiện thời, sắp xếp, lọc…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data

WPF: Data Binding (P7)

Trong ví dụ trước Simple Data Binding, mặc dù chúng ta có thể cập nhật UI với sự thay đổi của Object và ngược lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm điều đó một cách thủ công. Sử dụng WPF Data Binding engine, công việc đó sẽ được thực…

Continue ReadingWPF: Data Binding (P7)