WPF: Layouts (P5)

StackPanel: Sắp xếp các controls từ trên xuống dưới, hoặc từ trái qua phải tùy thuộc vào thuộc tính orientation của panel Đặc điểm: - Size của các control fit với nội dung của nó - Không tự động sử dụng hết khoảng trống - Có thể lồng giữa nhiều…

Continue ReadingWPF: Layouts (P5)

WPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

Chúng ta biết rằng WWF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng Workflow, WCF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán, truyền thông. Còn đối với WPF, đó làm một framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng…

Continue ReadingWPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

WPF: XAML (P3)

Trong các ví dụ trước, tôi đã trình bày cho các bạn thấy, các thành phần cốt lõi để phát triển một ứng dụng WPF, cách xây dựng một WPF Application, và sử dụng đối tượng Window trong WPF Application. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy rằng, đoạn code trên…

Continue ReadingWPF: XAML (P3)