Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT, XPath và C#

Trong bài viết trước, Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath tôi đã đã hướng dẫn các bạn cách Export InfoPath form sử dụng JScript code. Bài này hướng dẫn các bạn một cách khác, sử dụng C# Code. Chúng ta cũng thực hiện các…

Continue ReadingExport InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT, XPath và C#

Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath

Khi làm việc với InfoPath, nhiều khi chúng ta có nhu cầu Export ra file .doc để người dùng không phải IT pro có thể chỉnh sửa theo ý mình. Bài viết Convert an InfoPath form into a Word 2003 document and send this as an attachment in an e-mail…

Continue ReadingExport InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath