WPF: Binding to LINQ data

 • Post author:
 • Post category:WPF
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:2 mins read

Bài viết này trình bày cách binding to LINQ data trong WPF.

image

Chúng ta có một class sử dụng LINQ như sau:

namespace LINQBinding
{
  public class Person
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string Department { get; set; }
    public Person(string fullName, string department)
    {
      FullName = fullName;
      Department = department;
    }
  }
 
  public class People : List<Person> { }
 
  public class Hyperlogy
  {
    People people = new People     
    { 
    new Person("Duc Le", "Java"),
    new Person("Quang Nguyen", ".Net"),
    new Person("Huy Tran", "Java"),
    new Person("Nhat Mai", ".Net"),
    new Person("Nam Do", "Java"),
    };
 
    public IEnumerable<string> MicrosoftTeam
    {
      get
      {
        return from person in people
            where person.Department == ".Net"
            select person.FullName;
      }
    }
  }
}

Chúng ta có thể binding LINQ data trong MicrosoftTeam property của class trong XAML như sau:

Trước hết chúng ta khai báo window resource:

<Window.Resources>  
    <local:Hyperlogy x:Key="HyperlogyCompany"></local:Hyperlogy>
</Window.Resources>

Sau đó binding trong listbox sử dụng MicrosoftTeam property

<Grid DataContext="{StaticResource HyperlogyCompany}">
 <ListBox ItemsSource="{Binding Path=MicrosoftTeam}"></ListBox>
</Grid>

Full code

<Window x:Class="LINQBinding.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="LINQ Data Binding" Height="200" Width="300" 
    xmlns:local="clr-namespace:LINQBinding">
  <Window.Resources>  
    <local:Hyperlogy x:Key="HyperlogyCompany"></local:Hyperlogy>
  </Window.Resources>
  <Grid DataContext="{StaticResource HyperlogyCompany}">
    <ListBox ItemsSource="{Binding Path=MicrosoftTeam}"></ListBox>
  </Grid>
</Window>
Hope this help!

Leave a Reply