WPF: Layouts (P5)

 • Post author:
 • Post category:WPF
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:5 mins read

StackPanel: Sắp xếp các controls từ trên xuống dưới, hoặc từ trái qua phải tùy thuộc vào thuộc tính orientation của panel

image

<StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Button>Button1</Button>
    <Button>Button2</Button>
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <Button>Button3</Button>
      <Button>Button4</Button>
    </StackPanel>
  </StackPanel>

Đặc điểm:

– Size của các control fit với nội dung của nó

– Không tự động sử dụng hết khoảng trống

– Có thể lồng giữa nhiều StackPanel với nhau hoặc với các layouts khác

Grid: Sắp xếp các controls theo các hàng và cột một cách cố định giống như là HTML

image

<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition />
    <RowDefinition />
    <RowDefinition />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition />
    <ColumnDefinition />
    <ColumnDefinition />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2">A</Button>
  <Button Grid.Row="0" Grid.Column="2">C</Button>
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="0" Grid.RowSpan="2">D</Button>
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="1">E</Button>
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="2">F</Button>
  <Button Grid.Row="2" Grid.Column="1">H</Button>
  <Button Grid.Row="2" Grid.Column="2">I</Button>
</Grid>

Đặc điểm

– Các items sẽ phải chỉ ra nó đặt trong cell nào của Grid

– Các item được đặt vừa trong cell

– Có thể sử dụng nhiều hàng, hoặc cột để chứa nội dung. (Sử dụng RowSpan, ColumnSpan)

WrapPanel: Sắp xếp các items theo Line cho đến khi gặp Border (Không đủ khoảng trống để chứa control) sau đó sẽ chuyển sang Line tiếp theo

image

<WrapPanel Background="Beige">
    <Button>One</Button>
    <Button>Two</Button>
    <Button>Three</Button>
    <Button>Four</Button>
    <Button>Five</Button>
    <Button>Six</Button>
    <Button>Seven</Button>
    <Button>Eight</Button>
</WrapPanel>

Đặc điểm:

– Tự động sắp xếp các item sao cho phù hợp với nội dụng (độ dài và rộng) của nó

DockPanel: Sắp xếp các controls theo 5 vị trí tương ứng: đỉnh (top), đáy (bottom), trái (left), phải (right) và trung tâm (center)

image

<DockPanel>
    <Button DockPanel.Dock="Top">Top</Button>
    <Button DockPanel.Dock="Bottom">Bottom</Button>
    <Button DockPanel.Dock="Left">Left</Button>
    <Button DockPanel.Dock="Right">Right</Button>
    <Button>Fill</Button>
</DockPanel>

Đặc điểm:

– Các items cần phải xác định đặt trong DockPanel nào.

– Có thể đặt nhiều control trong một vùng

– Item tự động fit phù hợp với content của nó

Canvas: Sắp xếp các item giựa theo vị trí (position) và kích cỡ (size) của nó.

image

<Canvas Background="Yellow" Width="150" Height="100">
    <TextBlock Canvas.Left="10" Canvas.Top="20">Hello</TextBlock>
    <TextBlock Canvas.Right="10" Canvas.Bottom="20">world!</TextBlock>
</Canvas>

Đặc điểm:

– Không tự động sắp xếp lại control khi size của Canvas thay đổi.

UniformGrid: Sắp xếp các item trong một lưới với cùng số hàng và số cột giống nhau về kích thước

image

<UniformGrid TextBlock.TextAlignment="Center">
    <TextBlock Text="X" />
    <TextBlock Text="O"/>
    <TextBlock Text="X"/>
    <TextBlock Text="X"/>
    <TextBlock Text="X"/>
    <TextBlock Text="O"/>
    <TextBlock Text="O"/>
    <TextBlock Text="O"/>
    <TextBlock Text="X"/>
</UniformGrid>

Đặc điểm:

– số cell được tự động xác định thông qua số item

Leave a Reply