WPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

 • Post author:
 • Post category:WPF
 • Post comments:2 Comments
 • Reading time:3 mins read

Chúng ta biết rằng WWF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng Workflow, WCF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán, truyền thông. Còn đối với WPF, đó làm một framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng giao diện Windows. WPF kết hợp các tính năng và công nghệ hiện có trong Windows cũng như Web. Như các bạn thấy, việc thiết kế giao diện Windows form không giới hạn trong sử dụng managed code như C# hay VB trước đây, chúng ta có thể sử dụng XML như HTML trong Web để xây dựng giao diện cho một ứng dụng Window desktop. Ngoài ra WPF cung cấp khả năng xây dụng ứng dụng Web thông qua các page trong một XML Browser Application (XBAP).

1. Tạo một một WPF Browser Application project sử dụng VS 2008

image

2. Thêm mới 1 Page vào Project

image

3. Write code Page1.xaml

<Page x:Class="WpfBrowserApplication.Page1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Page1">
  <Grid>
    <TextBlock Name="textBlock1" VerticalAlignment="Top" Height="15.96" Margin="12,31,47,0">
      Click On <Hyperlink NavigateUri="Page2.xaml">Page 2</Hyperlink>
    </TextBlock>
  </Grid>
</Page>

4. Write code Page2.xaml

<Page x:Class="WpfBrowserApplication.Page2"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Page2">
  <TextBlock Height="21" Name="textBlock1" Width="120" Text="Page 2" />
</Page>

5. Test

image

This Post Has 2 Comments

 1. Pham Dinh

  Cái này chạy như thế nào anh? Em chạy thì FireFox bắt em dow 1 file *.xbap!

  1. quanghuy9111991

   chỉ chạy trên IE thôi bạn ah 🙂

Leave a Reply